Fernando

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Op deze pagina worden de voorwaarden uiteengezet waarmee u onze online services, website en software kunt gebruiken die op of in verband met de service wordt geleverd. Het gebruik van onze website geeft aan dat u deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) en de verzameling en het gebruik van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacy beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van onze Services bent. Deze overeenkomst iv van toepassing op alle soorten bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Services.

 

Wij kunnen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. We zullen op deze pagina aangeven wanneer de voorwaarden de laatste keer zijn bijgewerkt.

Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de algemene voorwaarden te controleren op updates. Elk gebruik van de site of de diensten door u na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

 

Toegang tot de services

 

De Services die door Fernando worden aangeboden, bestaan uit het bieden van kennis (“studenten”) of instellingen die op zoek zijn naar kennis namens hun leden (‘Scholen’) met video-inhoud (video’s) en een platform dat de verbinding tussen studenten en mentors mogelijk maakt en de uitwisseling tussen zulke individuen faciliteren met het doel van muziek gerelateerd leren, lesgeven, coachen, mentorschap of informatie-uitwisseling.

 

Wij bieden u niet de apparatuur aan om toegang te krijgen tot onze diensten. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die in rekening worden gebracht door derden in verband met uw toegang tot en gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld kosten door internetproviders).

 

Registratie: Als u ervoor kiest zicht te registreren voor onze diensten, stemt u ermee in dat u correcte, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekt en onderhoudt zoals gevraagd in het registratieformulier van Fernando. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u worden beheerst door ons privacy beleid.

 

Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging: u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, indien aanwezig, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in (a) om onmiddellijk een pro in kennis te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie wanneer u toegang tot de service hebt. Fernando is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden.

 

Aanpassingen aan diensten: Fernando behoudt zich het recht om de diensten (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat Fernando niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de diensten.

 

Algemene werkwijze met betrekking tot gebruik en opslag: U gaat ermee akkoord dat Fernando geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor de verwijdering of het niet opslaan van gegevens of andere inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de service. U erkent dat Fernando het recht behoudt om accounts te beëindigen die gedurende een langere periode inactief zijn. U erkent verder dat Fernando zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving.

 

Gebruik van het platform

 

U stemt ermee in dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen inclusief het annuleringsbeleid vermeld in de service wanneer u akkoord gaat met het boeken van een les.

 

De aangeboden lessen bij Fernando worden rechtstreeks aangeboden door externe docenten. Hoewel Fernando zijn best doet om bepaalde informatie van docenten te verifiëren en te valideren, is Fernando niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van informatie in de lijst of de juistheid van het profiel van een docent, noch enig advies of informatie van de docent via de lessen of andere middelen die door de service worden verspreid, weergegeven, gekocht of gefaciliteerd. Fernando verwerpt alle aansprakelijkheid voor de acties, fouten of weglatingen van Mentors.

 

Fernando biedt u geen apparatuur om toegang te krijgen tot de service aan. U hebt een goede internetverbinding en een computer of laptopapparaat nodig met de nieuwste browserversies van Chrome of Firefox en geschikt om een audio- / videogesprek te voeren.

 

Aanvullende informatie specifiek voor Studenten

 

Fernando of zijn werknemers hebben toegang en inzage in de lesopnamen, berichten, chattranscripties of andere privégegevens om de service aan te bieden, claims van misbruik beoordelen en om andere redenen in overeenstemming met het algemene privacy beleid van Fernando, Tenzij anders vermeld.

 

Richtlijnen voor Mentors

 

Mentors zijn geen werknemers van Fernando en worden niet begeleid door Fernando.

 

Door je mentorprofiel op te nemen en lessen aan te bieden via Fernando, neem je de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van dergelijke profielvermelding en eventuele lessen.

 

Door uw Mentor profiel op te nemen in Fernando, begrijpt u dat de vermelding openbaar beschikbaar is voor weergave door elke gebruiker.

 

Door lessen te laten boeken op Fernando, gaat u ermee akkoord om de lessen uit te voeren voor de prijs en het tijdstip afgesproken met de student of zoals gedefinieerd en gepubliceerd als beschikbaar als beschikbaar voor de lessen in de online agenda en studenten niet mag weigeren voor welke discriminerende of andere illegale reden dan ook.

 

U verklaart en garandeert dat u gekwalificeerd bent om lessen te geven die u bij de service vermeldt en dat u zich ten allen tijde op een professionele manier en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving zult gedragen.

 

U stemt ermee in om de persoonlijke informatie van uw student niet te misbruiken. Misbruik wordt gedefinieerd als het gebruiken van persoonlijke informatie voor andere doelen dan die expliciet zijn aangegeven in uw les zonder voorafgaande toestemming van de student.

 

U begrijpt dat u uitsluitend en volledig verantwoordelijk bent voor alle verwondingen, ziekten, schade, claims, aansprakelijkheden, verliezen en kosten geleden door of gerelateerd aan een student met betrekking tot een les.

 

U begrijp dat als u lessen geeft u studenten de gelegenheid hebben om hun ervaring met u te bespreken. We kunnen de inhoud van dergelijke beoordelingen niet controleren en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie of meningen die een student in een dergelijke beoordeling kan opnemen.

 

Aanvullende informatie specifiek voor Mentors

 

Openbaarmaking aan derden: Fernando kan aan studenten of andere derde partijen informatie over u verzamelde activiteit op sessies bekendmaken (bijvoorbeeld hoe vaak en hoe snel u gemiddeld reageert op de berichten van de student, het aantal herhaalde studenten dat u heeft, de gemiddelde duur van uw sessie, aantal uitgevoerde gratis/betaalde sessies, feedbackratings en beoordelingen (zowel positief als negatief) over uw prestaties).

Dergelijke informatie is mogelijk ook beschikbaar op websites van derden. Raadpleeg het Privacy beleid van Fernando voor meer informatie over het gebruik van uw informatie of gegevens.

 

Prijzen en betalingen: Lessen worden tegen betaling aangeboden. Om een vergoeding te vragen voor uw les, moet u ons uw betalingsinformatie verstrekken en akkoord gaan met de betalingsvoorwaarden. Je kunt de prijs voor je les instellen in de valuta’s die zijn toegestaan door Fernando, maar de prijs moet aan de leerling worden gepresenteerd inclusief alle toepasselijke belastingen (inclusief BTW).

 

Beleid ten aanzien van gebruikersgedrag

 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video’s, berichten of andere materialen (“inhoud”) die u uploadt, plaatst, publiceert of weergeeft (hierna “bericht”) of e-mail of anderszins verzenden of gebruiken via de Service. U gaat ermee akkoord dat u geen inhoud plaatst die:

 

  1. Onwettig is, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreuk op andermans privacy, onrechtmatig, bevat expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen (inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van een gewelddadige of bedreigende aard gericht op een andere individu of groep van individuen), of op andere wijze in strijd met onze regels of beleid;
  2. Verwonden, kwellen, degraderen of intimideren van een individu of groep van individuen op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
  3. Inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een partij;
  4. Ongeautoriseerde of ongevraagde reclame-,junk- of bulk-e-mail (ook bekend als “spamming”), kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde werving of enige vorm van loterij of gokken;
  5. Bevat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken, of om onbevoegde toegang tot gegevens of andere informatie van een derde partij; of
  6. Zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief één van onze werknemers of vertegenwoordigers.

 

Wij onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van een gebruikersinzending. Over het algemeen worden gebruikersinzendingen niet vooraf gescreend, gecontroleerd of bewerkt. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken gebruikersverzendingen of andere inhoud te verwijderen die naar onze mening niet voldoet aan deze servicevoorwaarden en andere regels van gebruikersgedrag voor de service of die anderszins schadelijk zijn, aanstootgevend of onnauwkeurig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke gebruikersinzendingen of andere inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en ziet af van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van een gebruikersinzending, ongeacht of deze afkomstig is van uzelf of van een andere gebruiker. Zie “auteursrechten, licenties en gebruikersinzendingen” hierboven voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat een inzending van gebruikers inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handels geheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

 

U mag uw account niet gebruiken om de beveiliging van een ander account te schenden of om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server; Mogelijk zijn niet alle onderdelen van de service beschikbaar voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de service. U mag zich niet bemoeien met het gebruik en genot van de service door iemand anders. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiligingen schenden, kunnen strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid oplopen.

 

U stemt ermee in dat wij ten allen tijden en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere band met de service kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving van u wegens het schenden van een van de bovenstaande bepalingen. Daarnaast erkent u dat wij volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiligingen op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken van vermoede criminele schendingen.

 

Verboden gebruik

 

De website en onze services mogen door geen enkele persoon of organisatie worden gebruikt om te werven, vragen te stellen of contact op te nemen met Mentors of Studenten voor een baan of contract voor een bedrijf dat niet verbonden is aan Fernando zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fernando. U mag de inhoud van onze website niet te kopiëren , inclusief maar niet beperkt tot de archieven of profielen van onze Studenten of Mentors, en het is u verboden om enige technologie methode of schema’s te gebruiken op te schrapen, crawlen, reproduceren, cachen of spiegelen of een gedeelte van de inhoud van onze website, noch gebruik maken van een andere technologie of geautomatiseerde code van welke aard dan ook, om de inhoud van onze website te kopiëren, te reproduceren of te downloaden. Mocht Fernando vaststellen dat u de voorwaarden van deze paragraaf of de hierin vermelde voorwaarden het geschonden, behoudt Fernando zicht het recht om voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de website en onze Services onmiddellijk te beëindigen en/of een dagelijkse vergoeding van €10000 voor het schrapen, kopiëren, cachen of reproduceren op een handmatige of automatische manier, informatie voor leerkrachten, leerling, inclusief maar nier beperkt tot namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, kopiëren van tekst of anderszins misbruik van of verduistering van website inhoud.

 

Hoewel Fernando het gedrag van zijn gebruikers niet kan volgen vanaf de website, is het ook een overtreding van deze voorwaarden om informatie verkregen van de website of Services te gebruiken om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen met, of te adverteren voor, vragen te stellen aan of verkopen aan een andere gebruiker zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Om onze gebruikers te beschermen tegen dergelijke activiteiten, behouden we ons het recht voor om gepaste acties te ondernemen, inclusief het blokkeren van toegang tot de website en services, met of zonder kennisgeving. Na beëindiging van het gebruik, behoudt Fernando zich het recht voor om een kennisgeving hiervan te sturen naar andere gebruikers waarmee U heeft gecorrespondeerd om hen te adviseren over uw beëindiging van de Services.

 

Commercieel gebruik: Tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan hierin of in de service, stemt u ermee in weergeven, distribueren, licentie, uitvoeren, publiceren, reproduceren, dupliceren, kopiëren, afgeleide werken van te maken, wijzigen, verkopen, doorverkopen, exploiteren, overdragen of verzenden voor commerciële doeleinden, enig gedeelte van de dienst, gebruikt van de dienst, of toegang tot de service. De service is voor uw persoonlijk gebruik en mogen niet worden gebruikt voor commerciële inspanningen.

 

Betaling en kosten

 

Gebruikers temmen ermee in alle kosten te betalen voor het gebruik van deze service zoals uiteengezet op de Fernando website. Fernando verwerkt geen belastingen namens de gebruikers.

 

Om betalingen met betrekking tot lessen te verwerken, kan Fernando worden geïntegreerd met Mollie dat beveiligde betalingen afhandelt en valt onder de Mollie gebruikersvoorwaarden.

 

Door op enig moment een kredietkaart of andere betalingsinformatie te verstrekken, stemt u ermee in volledige zeggenschap te hebben over deze betaalmethode en geeft u aan Mollie toestemming om dergelijke kredietkaart- of betaalmethode in rekening te brengen.

 

De voorwaarden van de vergoeding van de leerling: Alle prijzen van de les worden ingesteld door de leerkrachten

 

De voorwaarden van de vergoeding van de leraar: Fernando houdt geen belastingen in. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van alle van toepasselijke belastingen en heffingen en voor het documenteren en rapporteren van inkomsten die zijn gegenereerd via Fernando aan de belastingsdienst. Fernando adviseert elke leraar aan een boekhouder of andere raadsman te raadplegen om specifieke of bijzondere belastingen van toepassing zijn op de lessen die door de leraar gegeven worden.

 

Annuleringen en terugbetalingen: As u wenst te annuleren of het verkrijgen van een restitutiebedrag voor een les niet genomen, zie onze annuleringsvoorwaarden.

 

Fernando is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele terugbetalingen voor lessen die plaatsvonden. Wij bieden echter studenten een tevredenheidsgarantie aan, in welk geval de prijs voor de eerste les die niet voldeed aan de verwachtingen van de leerling, deze kan worden ingewisseld voor nieuwe lessen of naar onze mening kan worden terugbetaald.

 

Links naar websites van derden

 

Onze services kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan Fernando. Hyperlinks naar dergelijke sites worden aangeboden als een service aan gebruikers en worden niet gesponsord door of zijn niet gelieerd aan Fernando. Hyperlinks moeten worden betreden op eigen risico, en Fernando heeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, de volledigheid of de juistheid van deze  hyperlinks. Opnemen van een hyperlink naar een site van derden impliceert geen goedkeuring door Fernando van die site.

 

Diensten van derden

 

U kunt verschillende online services inschakelen om rechtstreeks te worden geïntegreerd in uw Fernando-ervaring, of u bij de service aanmelden via verschillende online service aan derden, zoals sociale media en sociale netwerkdiensten zoals Facebook (“integrates Services”). Door in de loggen of deze geïntegreerde services direct te integreren in de Service, maken we uw online ervaringen rijker en persoonlijker. Om van deze functies en mogelijkheden te profiteren, kunnen we u vragen om u te authentiseren, u te registeren voor of in te loggen op integrated Services op de websites van huns respectieve providers. Door u aan te melden of integrated services binnen de service in te schakelen, geeft u ons toestemming uw aanmeldingsgegvens door te geven aan deze providers voor dit doel. Als onderdeel van een dergelijke integratie zullen dergelijke geïntegreerde services ons toegang bieden tot bepaalde informatie die u aan dergelijke geïntegreerde services hebt verstrekt, en we zullen dergelijke informatie gebruiken, opslaan en vrijgeven in overeenstemming met ons Privacy beleid. Raadpleeg ons Privacy beleid voor meer informatie over de implicaties van het activeren van deze geïntegreerde services.

 

Beëindiging

 

Fernando behoudt zich het recht voor om uw geregistreerde account te beëindigen of de toegang tot de website en de services te blokkeren, om welke reden of zonder reden, met of zonder kennisgeving, op elk gewenst moment.

 

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

 

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN INHOUD VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN EN DE INHOUD VAN DE SERVICE WORDEN ELK VERSTREKT “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. WIJ EN ONZE LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GARANDEREN NIET DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF NUTTIGHEID VAN DE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD VAN DE SERVICE, EN U VERTROUWEN OP DE DIENSTEN EN SERVICE INHOUD OP EIGEN RISICO. ELK MATERIAAL DAT U TOEGANG KRIJGT OF VERKRIJGT VIA ONZE DIENSTEN, WORDT GEDAAN OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISCIO EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT IS VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN. GEEN ADVIES OF INORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ONS OF VIA OF VAN ONZE DIENSTN, ZAL ELKE GARANTIE VERKLAREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS VERMELD.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

 

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, zal in geen geval met Fernando haar gelieerde bedrijven, agenten, directeuren, werknemers, leveranciers of licentiegevers geschikt worden aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentiele, speciale gevolgschade of exemplaire schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als we werden gewezen op de mogelijkheid van deze schade), het gevolg van uw gebruik van onze diensten en inhoud van de service. Onder geen omstandigheden zal Fernando verantwoordelijk zijn voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacken, punten of andere onrechtmatige toegang of gebruik van de service of uw account of de daarin opgenomen informatie.

 

Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, is Fernando niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten, fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud; persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van onze service; enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde Servers en/of om het even welk en alle persoonlijke informatie opgeslagen daarin; onderbreking of beëindiging van de overdracht naar of via de service; enige bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die kunnen worden overgebracht naar of via onze service door derden; fouten of weglatingen in de houd of voor enig verlies of enige schade als gevolg van het gebruik van enige inhoud geplaatst, e-mails, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service; user-content en/of het lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een derde partij. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van onze leveranciers en licentiegevers van alle soorten die voortkomen uit of verwant met uw gebruik van de diensten en service inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot garantie vorderingen), het forum en ongeacht of elke actie of vordering is gebaseerd o contract, onrecht of anders, groter zijn dan de bedragen, indien van toepassing, dat u ons hebt betaald voor uw gebruik van de diensten en service inhoud. Omdat sommige landen staan niet de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

 

Schadeloosstelling

 

Fernando is slechts een platform dat leraren en leerlingen verbindt. We gebruiken geen docenten en we zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor interacties tussen de docenten en hun leerlingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor geschillen, claims, verliezen (geldelijk of anderszins), verwondingen of schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met het gedrag van docenten of studenten, inclusief maar niet beperkt tot het vertrouwen van een gebruiker op enige informatie geleverd door de leraar.

 

Fernando kan achtergrondcontroles uitvoeren of gebruikers screenen die zich registreren en onze Services op enigerlei wijze kan gebruiken. Alle gebruikers gaan er echter mee akkoord alle risico’s te aanvaarden die verband houden met het gebruik van deze service en dat Fernando niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige reden voor enige schade, direct of indirect als gevolg van het gebruik van onzer Services.

 

Op verzoek van ons stemt u ermee in dat Fernando en zijn gelieerde ondernemingen en functionarissen, werknemers, directeuren en agenten schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van de service, uw schending van deze Servicevoorwaarden, of enige onrechtmatig gedrag.

 

Kennisgeving van het handelsmerk rechten.

 

De servicemerken en handelsmerken Fernando zijn servicemerken die eigendom zijn van Fernando, Behalve indien anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s en/of handelsnamen die op de website verschijnen eigendom van hun respectieve eigenaars. Gebruikers erkennen die rechten van Fernando en de respectieve derden in deze merken. Gebruikers mogen geen van deze merken, logo’s of handelsnamen kopiëren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Gebruikersgeschillen

 

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw interacties met een andere gebruiker in verband met de service en dat Fernando niet aansprakelijk of verantwoordelijk is met betrekking daartoe. Fernando behoudt zicht het recht voor, maar is niet verplicht om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen u en een andere gebruiker van de service.

 

Als er een geschil dat voorkomt uit de website en/of de service, door gebruik te maken van de website, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat een dergelijk geschil zal worden geregeld door de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen, en bent u het er uitdrukkelijk mee eens en stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Belgische rechtbanken, voor de oplossing van dergelijk geschil.